Vår vision

Ett lite ljummet resultat i en attitydundersökning fick utgöra startskottet för ett internt arbete för Brunnsalléns och Musikantens förskolor.

Idag har båda förskolorna en gemensam vision. Och inte bara ett papper i en skrivbordslåda utan en vision som syns i vardagen för såväl personal, barn och föräldrar i verksamheten.

Det hela startade 2012 med den årliga attitydundersökningen som föräldrar med barn i verksamheten får svara på i utvärderingssyfte. Här upptäckte förskolorna att resultatet sjunkit något när det gällde påståendet ”förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för mitt barn”.

– Det var inte så att resultatet var direkt dåligt, men att det sjunkit med några procentenheter ansåg vi var anmärkningsvärt i en sådan viktig fråga. Vi kände att vi här måste bli tydligare utåt mot våra föräldrar. Bli bättre på att uttrycka vad vi står för och hur vi arbetar, säger förskolläraren Katerina Mponou som har drivit visionsarbetet på de båda förskolorna.

Och så föddes visionsarbetet. Under ett år har personalen på förskolorna arbetat med att skapa en gemensam bild av vad de båda förskolorna står för. Genom ett strategiskt och målinriktat arbete med workshops och så kallade pedagogiska kaféer där all personal deltagit i diskussioner så har förskolorna tillsammans nått fram till tre visionsord som du kan se här till höger.

– För att skapa en vision så måste vi först gå tillbaka och diskutera och komma överens om begreppen vi vill använda. Vad menar vi exempelvis när vi pratar om lärande och hur syns lärandet i det dagliga hos oss? Genom att diskutera på denna nivå så har vi blivit mer medvetna om vårt arbete och vårt eget förhållningssätt, säger Katerina.

Varför en vision?

Att ha en väl förankrad målbild som man arbetar mot skapar gemenskap och trivsel på en arbetsplats. Och det gör medarbetarna tydligare i sin kommunikation med såväl varandra, som föräldrar och barn i verksamheten. Tydlighet skapar i sin tur större förståelse och en känsla av trygghet hos de föräldrar som har sina barn på förskolan.

– Den senaste mätningen från attitydundersökningen visar mycket riktigt på ett högre resultat när det gäller föräldrars skattning av hur bra de anser att vi är på att erbjuda en utvecklande verksamhet för deras barn, berättar Katerina.

Dessutom har visionsarbetet skapat en större gemensamhet hos personalen på de båda förskolorna.

– Det känns som att vi har kommit närmare varandra, nått en ökad samsyn. Alla behöver inte vara likadana och tycka samma sak men det finns en gemenskap och en förståelse för varandra och hur vi tänker på olika sätt, säger Katerina.

Nästa steg?

Förskolorna kommer att fortsätta med pedagogiska kaféer och även använda lärplattformen Fronter för att få insyn i varandras arbete över avdelnings- och enhetsgränserna. De kommer även att börja jobba med att lyfta visionsorden i barngrupperna och bland föräldrarna. Och så ligger det ett stort personligt ansvar i att få visionen att leva i verksamheten. Som Katerina sammanfattar:

– Vi pedagoger måste framför allt vara bra förebilder. För att visionen ska kunna leva måste jag själv ta den till mig. För om inte jag själv kan visa glädje och lekfullhet, hur ska då någon annan kunna uppfatta dessa visionsord som en del av vår verksamhet?