Avdelningen

På Musikantens förskola har vi skapat en innemiljö som stimulerar och främjar barnens nyfikenhet och lust att lära genom olika rum och dess miljö. Detta fångar barnens uppmärksamhet, deras koncentration och uthållighet i lek och utforskande.

Leken är det som genomsyrar verksamheten, leken är barnens arbete. I leken övar barnen på sin sociala kompetens. De lär sig förstå reglar, öva turtagande, utvecklar sin samarbetsförmåga och sin motorik. Vi arbetar även med empati, hur man är en bra kamrat för att förbereda dem för kommande utmaningar i livet.

Vi arbetar utifrån läroplanen med pedagogisk dokumentation som visar barnen i olika lek och lärande situationer för att barn och föräldrar och vi som pedagoger ska kunna se utvecklingen, nyfikenheten och lärandet. Vi delar upp barnen i mindre grupper, så att alla barn blir sedda och får chans att uttrycka sig.

Vi tror på det kompetenta barnet som är nyfiken, kan, vill och vågar. Allt detta lägger grunden till ett livslångt lärande.